Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Ortho Company B.V., ook wel handelend onder de naam Plantina Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort gedeponeerd d.d. 25 september 2008 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09146763


1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van deze overeenkomsten.

1.2. Aanvulling of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten kunnen door opdrachtgever niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen.

1.4. Door of namens ons gegeven adviezen doen geen aansprakelijkheid onzerzijds ontstaan en binden ons niet.


2. Aanbiedingen

2.1. Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.

2.2. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is uitsluitend informatief. De vermelde hoeveelheden, gewichten, kwaliteit, prijzen e.d. zijn bedoeld als aanduiding van de betreffende producten. Wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

2.3. Wij behouden ons uitdrukkelijk de rechten voor op het bij de aanbieding verstrekte documentatiemateriaal waaronder in elk geval doch niet uitsluitend wordt verstaan de auteurs-, merken-, handelsnaam-, model- en octrooirechten. Dit materiaal zal niet mogen worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Dit materiaal zal evenmin aan derden mogen worden verstrekt, anders dan in het kader van de desbetreffende opdracht.


3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen nadat wij de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Die bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij hiertegen binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar is ontvangen. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van verzending van de bevestiging, of - indien eerder - de datum waarop met het uitvoeren van de overeenkomst wordt aangevangen.

3.2. Wij zijn gerechtigd 10% meer dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren bij speciaal voor opdrachtgever vervaardigde en/of als zodanig duidelijk kenbare producten. Een 10% minder geleverde hoeveelheid van dit soort producten verplicht ons niet tot bijlevering. Dit laat de verplichting van opdrachtgever de factuur te betalen onverlet.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht binden ons eerst, nadat deze schriftelijk door ons aanvaard zijn. Veranderingen in de opdracht welke vermindering of vermeerdering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn komt door de wijziging te vervallen.

3.4. Onze Privacy Policy is van kracht op deze overeenkomst. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorverkocht aan derden.


4. Prijzen

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht zijn af magazijn te Amersfoort, inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven en invoerrechten, in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Normale verpakking is bij de prijs inbegrepen; bijzondere, door de opdrachtgever verlangde wijze van verpakking, is voor rekening van de opdrachtgever.

4.2. Indien zich na het sluiten van een overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, hebben wij het recht onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3. Indien opdrachtgever een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 236 boek 6 BW, deze persoon hierna te noemen ''Consument'', is deze Consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien wij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maken van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. De Consument dient binnen acht dagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken, na welke termijn dit recht vervalt. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft de Consument geen recht op ontbinding.

4.4. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst van onze mededeling terzake. Een ontbinding als voormeld geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.


5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden via Ideal of binnen 14 dagen na factuurdatum. Wij zijn bevoegd in gedeelten te factureren. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook, tenzij opdrachtgever is aan te merken als een Consument als bedoeld in artikel 4.3.

5.2. Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel vermelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd enig overig ons toekomend recht op schadevergoeding.

5.3. In geval van verzuim is de opdrachtgever gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen. Deze worden begroot conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €75,-

 

6. Annulering

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het pakje waarin het product zit uitpakken voor zijn beoordeling. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening.

6.4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6.5.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

6.6.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

6.A. Annulering door wederverkoper/groothandel

Bij annulering door opdrachtgever van (een gedeelte van) de opdracht zijn alle door ons ter zake van de opdracht gemaakte kosten, of kosten waartoe wij ons verplicht hebben, alsmede de gederfde winst als gevolg van de annulering onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, vermeerderd met eventuele door ons ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

7. Levertijd, levering, risico

7.1. Door ons opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons wordt gegarandeerd.

7.2. Overschrijding van een levertermijn verplicht ons niet tot enigerlei vergoeding van schade, noch heeft opdrachtgever het recht om de uitvoering van de op haar jegens ons rustende verplichtingen op te schorten. Dit opschortingsrecht heeft opdrachtgever wel, indien zij is aan te merken als een Consument als bedoeld in artikel 4.3.

7.3. Bij overschrijding van een levertermijn kan opdrachtgever slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij ons per aangetekend schrijven heeft gesommeerd, tenzij opdrachtgever is aan te merken als een Consument als bedoeld in artikel 4.3. Wij hebben dan het recht om alsnog binnen 30 werkdagen na te leveren.

7.4. De overeengekomen leveringstermijnen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens ons tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat zij daarin tekort zal schieten;
opdrachtgever ons niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, hetgeen bijvoorbeeld het geval is indien zij in gebreke blijft de plaats van aflevering of voor de aflevering noodzakelijk gegevens mee te delen.
7.5. Levering geschiedt af magazijn te Amersfoort, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle producten worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever. ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.

7.6. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de producten ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld, op welk moment het risico op opdrachtgever overgaat.

7.7. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 1990, tenzij schriftelijk een van de andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 1990, is overeengekomen.

7.8. Indien wij op verzoek van de opdrachtgever voor vervoer zorgdragen, staan tijdstip, wijze van vervoer en vervoerroute te onzer keuze, tenzij andersluidende aanwijzingen van opdrachtgever daaromtrent door ons schriftelijk zijn geaccepteerd. Een transportverzekering wordt door ons slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

7.9. In geval van retourzendingen om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van opdrachtgever en worden de producten voor haar risico vervoerd. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de producten is de retourzending voltooid.

7.10. Indien de bestelde producten na de opgegeven leveringstermijn door opdrachtgever niet worden afgenomen of indien wij deze door omstandigheden buiten onze wil en toedoen niet op tijd kunnen leveren, staan deze producten ter beschikking van opdrachtgever, opgeslagen voor haar rekening en risico.

7.11. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.12. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.13.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.14. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.15. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.16. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

8. Garantie/Reclames

8.1. Onder de voorwaarden hierna en/of in de offerte c.q. opdrachtbevestiging vermeld, garanderen wij dat:

alle te leveren producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
de producten voldoen aan de overeengekomen specificaties;
de producten van in de branche gebruikelijke kwaliteit zijn en vrij van materiaal- en fabricagefouten.
8.2. Opdrachtgever wordt geacht de ontvangen producten binnen drie werkdagen na ontvangst te hebben gecontroleerd. Eventuele reclames dienen ons binnen 30 dagen na ontvangst door opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt, zulks op straffe van verval van het reclamerecht.

8.3. Reclame is niet mogelijk indien:

de geleverde producten een of meer afwijkingen vertonen, die vallen binnen een redelijk productietolerantie;
de producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd dan wel naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze zijn behandeld, opgeslagen of vervoerd;
de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met onze uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen;
opdrachtgever niet aan haar verplichtingen jegens ons (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
8.4. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en haar reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze, de desbetreffende producten vervangen of een prijsreductie verlenen.

8.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij opdrachtgever is aan te merken als een Consument als bedoeld in artikel 4.3.

 

9. Ontbinding/opschorting

9.1. Wij zijn bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de ons overigens toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, indien:

opdrachtgever in verzuim is met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst of indien duidelijk is dat opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen;
opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt onder curatele wordt gesteld of diens faillissement wordt aangevraagd;
het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
In deze gevallen zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn.


10. Eigendomsvoorbehoud, Pandrecht

10.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door ons aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomst(en).

10.2. Wij zijn bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 9 de geleverde producten die overeenkomstig artikel 10.1 ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt ons door het sluiten van een overeenkomst om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

10.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de normale uitoefening van haar bedrijf, deze producten te verpanden of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op ons eigendomsrecht door de vestiging van een beperkt zakelijk recht. Maakt opdrachtgever gebruik van de bevoegdheid tot verkoop in de normale uitoefening van haar bedrijf, dan is zij verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van onze eigendomsrechten te leveren, alsmede is zij verplicht aan de derde mededeling te doen van het op de producten liggende recht op eigendomsvoorbehoud. Zij is voorts verplicht ons op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op betreffende derde(n) heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijk volmacht aan ons om dit pandrecht tot stand te brengen.


11. Intellectuele eigendomsrechten en andere exclusieve rechten

11.1. Opdrachtgever erkent onze (intellectuele) eigendomsrechten op al het materiaal, in welke uitingsvorm dan ook, in de meest ruime zin des woords, onder andere doch niet uitsluitend in print of digitaal, op Internet, of op CD Rom, dat wij gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder onze producten, verpakkingen, documentatie en bijsluiters. Hieronder wordt in elk geval, doch niet uitsluitend verstaand: ons merk-, auteurs-, model- en octrooirecht, alsmede ons handelsnaamrecht daarop en ons recht op de productformules, productsamenstellingen, recepten en bijsluiters.

11.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van onze hiervoor genoemde rechten, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan al hetgeen waarop de rechten betrekking hebben openbaar te maken en te verveelvoudigen, tenzij noodzakelijk voor normaal gebruik ervan.


12. Aansprakelijkheid

12.1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, indien de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet onzerzijds. De nakoming van onze verplichtingen uit garantie/reclame, zoals omschreven in artikel 8, geldt als enige en algehele schadevergoeding.

12.2. Bij leveringen rechtstreeks aan de consument zijn wij aansprakelijk voor de levering van de producten tot aan de overdracht aan de consument.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door ons geleverde producten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever of van anderen die opdrachtgever in het kader van met (een) derde(n) gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.

12.4. Voor het geval wij verplicht zouden zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het uitgevoerde, wordt deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het uitgevoerde betrekking heeft.


13. Overmacht

13.1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, geeft ons het recht naar keuze de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het door ons reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

13.2. Indien zich aan onze zijde een overmachtssituatie voordoet, zullen wij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

13.3. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van onze eigen behoefte c.q. die van Onze opdrachtgevers, zijn wij gerechtigd gedurende de periode van krapte deze relaties te beleveren naar rato van de bij ons aanwezige voorraad, zonder de verplichting tot suppletie van het ontbrekende.


14. Wijzigingen

14.1. Opdrachtgever is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen, op welke wijze dan ook, in of aan de door ons geleverde producten, inclusief de verpakking. De producten dienen door haar te worden doorverkocht in de staat waarin zij aan opdrachtgever zijn geleverd.


15. Partiële nietigheid

15.1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.


16. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1. De plaats waar opdrachtgever aan haar verplichtingen jegens ons moet voldoen is onze vestigingsplaats.

16.2. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.3. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen, tenzij partijen anders overeenkomen. Voor alle geschillen is het Weens Koopverdrag uitgesloten.

16.4. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Zutphen bij uitsluiting bevoegd.

16.5. De Consument dient in de in de artikelen 16.3 en 16.4 genoemde gevallen binnen één maand nadat wij ons schriftelijk jegens de Consument op deze artikelen beroepen, schriftelijk aan ons kenbaar te maken dat de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter dient te geschieden.